Label C kantoren

Label C kantoren

Banner 3 energielabelperfect.nl

Het energielabel bestaat al jaren, tot op heden was het niet meer dan een aanduiding van de energieprestaties die een woonhuis of zakelijk pand leverde. Met het label C kantoren in 2023 komt hier verandering in. Vanaf dat moment moeten alle kantoorgebouwen in Nederland een minimale score van C behalen.

Als dit niet het geval is dan mag het pand niet langer gebruikt worden met kantoorfunctie. Hoewel deze regel al sinds 2012 bekend is zijn er nog veel panden die niet voldoen aan de nieuwe standaard. Energielabelperfect.nl legt uit wat het kantoor label C inhoudt en welke stappen je kunt ondernemen om op tijd aan deze regel te voldoen.

Label C kantoren

Met ingang van 2023 moet ieder kantoorgebouw in Nederland een energielabel C of beter bezitten. Dit is bepaald in het Bouwbesluit 2012. Tien jaar later is gebleken dat veel gebouwen nog niet voldoen aan dit minimum, of eigenaren weten niet zeker wat de huidige energiescore is.

Voorlopige labels zijn gebaseerd op statistische data en kunnen niet betrouwbaar worden toegepast op specifieke panden.

Met name bij kantoren zullen kenmerken sterk afwijken. Een onafhankelijke EP-adviseur kan bepalen wat de energiewaarde van een gebouw is en of de norm minimaal op een label C kantoren uitkomt.

Wat betekent energielabel C?

Bij kantoren staat label C voor een primair fossiel energiegebruik dat maximaal 225 kWh per vierkante meter bedraagt. Dit is geen eenvoudige berekening, daarom zijn er specialisten die opgeleid zijn om het verbruik in kaart te brengen. Daarbij wordt uitgegaan van een aantal toetsbare feiten.

Als er flink wordt gestookt met open ramen in de winter dan zijn dit vooral gedrag kwesties die niet in een spreadsheet vast te leggen zijn. Een energierapport is daarom niet zomaar een eindscore maar meer een tussenstand. Een kantoor met label C voldoet aan het wettelijke minimum maar er is zeker ruimte voor verbetering.

Geen label C of beter?

Wat gebeurt er als een eigenaar of gebruiker niet voldoet aan de label C verplichting voor kantoren? Normaal gesproken zal de gemeente waar het pand staat verantwoordelijk zijn voor controle en naleving van de wet. Als een kantoorpand niet voldoet aan de regels dan kunnen er sancties worden opgelegd. Zal het zo’n vaart lopen?

Waarschijnlijk niet wat het is nagenoeg onmogelijk om binnen een korte periode alle kantoorgebouwen te controleren. Per gemeente kan dit aantal verschillen evenals de inspecteurs die de controles uitvoeren. Het is zeker mogelijk dat een gemeente steekproefsgewijs controles zal uitvoeren, de kans is echter groter dat er wordt gekeken naar het profiel van een pand.

Denk aan een ouder kantoorpand waar geen aantoonbare duurzaamheidsmaatregelen zijn genomen.

Label A in de toekomst?

Als het C label voor kantoren al een uitdaging is, dan zal het streven naar een A label voor 2030 onbegonnen werk zijn. Dat is namelijk het streven van de overheid, het is echter geen verplichting.

Vooralsnog is er een intentie om in 2030 een gemiddelde score van A te behalen met een CO2 neutrale samenleving in 2050. Beide jaartallen zijn slechts aspiraties waar (nog) geen sancties op rusten.

Hoewel label A voorlopig dus geen verplichting wordt kun je de vraag stellen of je met een label C voor kantoren tevreden kunt zijn. De stappen die genomen moeten worden voor B of C zijn lang niet altijd ingrijpend terwijl het rendement zeker merkbaar is. Naast het duurzaamheidsaspect kan bij een meer energiezuinig pand flink worden bespaard op energiekosten.

Ook als er reeds een transitie naar bijvoorbeeld zonnepanelen gepland wordt zal isolatie zeker voordeel bieden. Minder verbruik betekent namelijk ook minder behoefte aan energie dus minder zonnepanelen. Besparingen werken daarmee als een domino effect door.

Veelgestelde vragen

Dit zijn enkele vragen die vaak gesteld worden over de label C verplichting voor kantoren:

Wanneer gaat deze regel in?

De verplichting voor label C kantoren wordt in 2023 ingevoerd.

Wat is een kantoorgebouw?

Dit is (een deel van) een gebouw waar kantoorwerkzaamheden de hoofdfunctie betreffen.

Zijn er uitzonderingen?

Ja, er zijn uitzonderingen waaronder monumenten en kleine kantoren. Raadpleeg de website van RVO voor een volledige lijst.

Wat zijn mogelijke sancties?

Als het gebouw niet voldoet aan de gestelde eisen dan zijn er diverse maatregelen mogelijk waaronder een dwangsom, bestuurlijke dwang of een boete.

Kan ik een overzicht krijgen van kantoorpanden?

Via de GIS-viewer is het mogelijk om het label van een kantoorpand op te zoeken. Deze informatie is echter niet volledig en kan achterhaald zijn.

Naast de verplichting zullen huurders en kopers waarde hechten aan een betere score. Dit zal zich vertalen naar een hogere huur- of koopsom.

Banner 3 energielabelperfect.nl